Parshvi and Tushar
Harshita and Sanchit
Jagriti and Divyanshu